Nyitvatartás:

Hétfő - péntek: 9-16

Hétvégén: zárva

Kapcsolat

Címünk

1052 Budapest,
Piarista köz 1.

Telefonszám

+36(1) 486-4478

E-mail cím

pkk@piarista.hu

Kincseinkből

A felvilágosodás korának irodalma

Könyvtárunk nagy számban őrzi a felvilágosodás korának magyar irodalmi emlékeit. A piarista rend tagjai maguk is tagjai voltak ennek a szellemi irányzatnak, jelentős művekkel járultak hozzá a magyar irodalom kincsestárához.

Könyvtárunk állományában lévő eredeti művek:

Folyóiratok:

2023. 01. 15. – 07:35

A felvilágosodás korának irodalma

Könyvtárunk nagy számban őrzi a felvilágosodás korának magyar irodalmi emlékeit. A piarista rend tagjai maguk is tagjai voltak ennek a szellemi irányzatnak, jelentős művekkel járultak hozzá a magyar irodalom kincsestárához.

Könyvtárunk állományában lévő eredeti művek:

Folyóiratok:

 • Magyar Merkúrius. Pest : Patzkó Ferencz, 1788-1789
  Meglévő példányok: 1788-1789
 • Magyar Hírmondó / szerk. Rát Mátyás. - Pozsony : Patzkó Ferenc Ágoston, 1780-1788
  1780-84 hiányos évfolyamok.
 • Uránia / szerk. Kármán József [et al.]. - Vátzon : Marmarossi Gottlieb Antal, [1794-1795]
  Meglévő példányok: 2-3. kötet (1794-[1795])

Bessenyei György:

 • Ágis tragédiája, öt játékban, versekben . — Bétsben [Wien] : Nyomtattatott Kaliwoda Leopold betűivel, M.D.CCLXXII [1772]
 • Hunyadi László tragédiája három játékban, és versekben. — Bétsben [Wien] : Kaliwoda Leopold betűjivel, M.D.CCLXXII [1772]
 • A'szent apostol Tamás mint ellene állhatatlan bizonysága a' Jesus Kristus istenségének a' keresztyén vallás igazságának a' mai hitetlenek ellen; Melly egy Tanító - Beszédben tartattott Prágában Karátson Hava 12ikén 1772. / most pedig németből magyarrá fodíttatott Bessenyei György által. —Posonyban : Landerer Mihály' betűivel, 1773.
 •  Lukanus elsö könyve / [ford. Bessenyei György] . — Posonyban [Pozsony] : Landerer Mihály (Typ.), 1776
 • A Besenyei György Társasága . — Bétsben [Wien] : [s.n.], 1777.
 • A' filósófus. — Besten [Wien?] : [s.n.], 1777.
 • Anyai oktatás. — Betsben [Wien] : [s.n.], 1777.
 • A' hitető Mahomet, avagy A' fanaticismus, szomorújáték, mellyet magyarra forditott Zechenter Antal a' fő-hadi-tanátsnak tiszte / [Voltaire] ; [az előszót írta Bessenyei György]. — Posonyban [Pozsony] : Landerer János Mihály, [1778] 
 • Magyarság / [Bessenyei György] . — [Bécs] [Wien] : [s.n.], 1778.
 • Hunyadi János élete és viselt dolgai / Bessenyei György által . — Bécsben [Wien] : Trattner, Johann Thomas (Typ.), 1778 
 • A hármas vitézek vagy Trium-virátus / Bessenyei György által Voltér szerint. — Béts [Wien] : [s.n.], 1779.
 • A holmi / [Bessenyei György] . — Béts [Wien] : [s.n.], 1779.
 •  A magyar néző / [Bessenyei György] . — [Béts] [Wien] : [s.n.], [1779].
 •  Atilla és Buda trágédiája öt játékban / Bessenyei György által . — Posonyban [Pozsony] ; Kassan [Kassa] : Landerer Mihály, 1787
 •  Egy magyar társaság iránt való jámbor szándék / [Bessenyei György] . — Bétsben [Wien] : Hummel János Dávid betűivel, 1790.

Báróczi Sándor

 • A mostani Adeptus vagyis A' szabad kőmívesek' valóságos titka / Jeanne-Marie Leprince de Beaumont ; ford. Bárótzi Sándor . — Béts : Haykul Antal betűivel, 1810.

Csokonai Vitéz Mihály

 • Amaryllis : Idyllium Schraud Kir. tanátsosné' halálára / Csokonai Mihály által . — Pesten [Pest] : Trattner Mátyás bötűivel, 1803.
 • Dorottya, vagyis a' dámák' diadalma' fársángon : furtsa vitézi-versezet IV. könyvben / Cs. Vitéz Mihály által . — Nagy-Váradon [Nagyvárad] ; Vátzon [Vác] : Máramarosi Gottlib Antal betűivel, 1804.
 • Alkalmatosságra írt versek / Csokonai Vitéz Mihály által . — Nagy-Váradon [Nagyvárad] : Máramarosi Gottlib Antalnál, 1805.
 •  A' tavasz / Írta Kleist, fordította Csokonai Vitéz Mihály. Hozzájárulnak Kleistnak némelly apróbb Darabjai . — 2. kiad. . — Nagy-Váradon [Nagyvárad] : Máramarosi Gottlib Antal betűivel, 1806. 
 • Dorottya, vagy is a dámák diadalma a fársángon : furtsa vitézi versezet IV. könyvben / Csok[o]nai Vitéz Mihály által . — [2. kiad.] . — Nagy-Váradonn [Nagyvárad] : Nemes Szigethy Mihály Cs. és K. Privil. Könyvnyomtató' betűivel, 1808.

Batsányi János

 • Magyaroknak vitézsége régiek példáival meg-világosittva . — Pesten [Pest] : Trattner, Johann Thomas (Typ.), 1785

Kazinczi Ferenc

 

Verseghy Ferenc

 • Mi a poézis? És ki az igaz poéta? Egy rövid elmélkedés. — Buda : Landerer, 1793. (B70/4/50)
 • Proludium in institutiones linguae hungaricae. — Pestini : Trattner, 1793. (B65/9/51)
 • A tiszta magyarság avvagy a csínos magyar beszédre és helyes írásra vezérlő értekezések : követi ezeket a cadentiák lajstroma, mellynek hasznát a filologusok és a poéták eggyaránt vehetik / írta Verseghy Ferencz. — Pestenn [Pest] : Eggenberger Jósef könyvárosnál, 1805.
 • Nagy nevezetű és nagy tekíntetű kolomposi Szarvas Gergely ... uram bátyámnak víg élete és nevetséges vélekedései , mellyeket részént saját szájábúl vagy hiteles emberektől hallottam, részént pedig szórúl szóra közlendő írásibúl tanúltam / [Verseghy Ferenc] . — [1804-1805] 
 • Magyar Aglája, avvagy kellemetesen mulató nyájaskodások külömbféle versnemekben . — Budánn [Buda] : Eggenberger József, 1806
 • A' filozofiának talpigazságira épített felelet a' Nemzetimuzéum' nevében a' magyar nyelv iránt tett, 's az 1818. esztendőben, bBőjt elő havának 7dik napjánn a' Hazai Tudósításokba iktatott kérdésekre, melly értekezés gyanánt is szolgál egyszersmind a' nyelvmüvelésnek mivoltárúl és akadállyairúl / írta Verseghy Ferencz, . . — Budánn [Buda] : Kir. M. Egyetemi Ny., 1818

Orczy Lőrinc

 • Onomastica corona spectabili ac generoso domino Stephano Orczi de eadem ... A propensa filii obligatione ipso festo S. Stephani regis oblata. Anno quo: [1730] / [ita vovet filivs Lavrentivs Orczi ab eadem] . — Budae [Buda] : Nottenstein, Joannes Georgius (Typ.), 1730
 • Anitzius Manlius Torkvátus Szeverinus Boetziusnak V. könyvei a' filosofiának, vagy is böltseségnek vigasztalásáról, mellyeket magyarra fordított ... Illei János és most ... Orczy Lörintznek ditséretes költségével kinyomtattatott . — Kassán [Kassa] : Academia Societatis Jesu (Typ.), 1766

Gvadányi József

 • A' mostan folyo ország gyűlésének satyrico criticé való leírása, a'mellyet egy Isten mezején lakó palócznak színlése alatt írta  azon buzgó szívvel bíró hazafi, a'kinek pennájából folyt ki a' Falusi notáriusnak Budára való útazása; ezen munkájat-is négy sorú versekben hazájának éleibe terjesztette 1790. esztendőben, Bak havának 25. napján . — Lipsiában [Pozsony] : Weber Simon Péter, 1791
 • Tizen-kettődik Károly Svétzia ország királlyának élete, és álmélkodást fel-múló vitézségének ... le-írása... Gvadányi József... . — Pozsonyban és Komáromban [Pozsony és Komárom] : Wéber Simon' Péter költségével és betűivel, 1792.

Ányos Pál

 •  Ányos Pál' munkáji . — Bétsben [Wien] : Alberti Ignácné (Typ.), 1798 

Piarista szerzők

 •  Jeles történetek / Mellyeket a' magyar játék-szinre alkalmaztatott Dugonics András . — Pesten [Pest] : Füskúti Ifjabb Landerer Mihály' költségével és bötűivel, 1794-1795.
 • Trója' veszedelme / melylyet a' régi vers-szerzoknek írásaiból egybe szedett és versekbe foglalt Dugonics András . - Posonyban [Pozsony] : nyomtattatott Landerer Mihály' költségével és betüivel, 1774.
 • Joannis Barclaii paraenesis ad sectarios, ... Georgii ... Fekete ... honoribus dicata ab Ignatio Forray de Soborsin ... dum idem in Regia Universitate Tirnaviensi philosophiam universam propugnaret anno MDCCLXXV . — [Tyrnaviae] [Nagyszombat] : [s.n.], 1775
 • Assertiones ex universa philosophia, quas in ... Universitate Tyrnaviensi ... anno ... MDCCLXXV. ... propugnandas suscepit Mathias Nitray coram Michaele Shoretics, ... Stephano Katona, ... ex praelectionibus ... Joannis Bapt. Horváth, ... Francisci Handerla, ... Andreae Dugonics . - [Tyrnaviae] : [s.n.], [1775].
 • Assertiones ex universa philosophia, quas ... Universitate Tyrnaviensi ... anno salutis MDCCLXXVI publice propugnandas suscepit Dominicus Mak, ... coram ... Michaele Shoretics, ... Francisco Xav. Gyurkovics ... ex praelectionibus ... Joannis Bapt. Horváth, ... Francisci Handerla, ... Andreae Dugonics . — [Tyrnaviae] : [s.n.], [1776].
 • Assertiones ex universa philosophia, quas ... Regia Universitate Tyrnaviensi ... anno MDCCLXXVII. publice propugnandas suscepit ... Antonius Séllyei ... coram Michaele Shoretics, ... Joseph. Mitterpacher, ... ex praelectionibus ... Joannis Bapt. Horváth, ... Francisci Handerla, ... Andreae Dugonics . — [Tyrnaviae] [Nagyszombat] : [s.n.], [1777]
 •  A' tudákosságnak első könyve, mellyben foglaltatik a' bető-vetés (Algebra), mellyet köz-haszonra irt Dugonics András, Kegyes Oskola-beli szerzetes pap ... . — Pesten [Pest] : Landerer Mihály (Typ.), 1784 
 • A' tudákosságnak másadik könyve, mellyben foglaltatik a' föld-mérés (Geometria), mellyet köz-haszonra irt Dugonics András, Kegyes Oskola-beli szerzetes pap ... . — Pesten [Pest] : Landerer Mihály (Typ.), 1784 
 • Etelka : egy igen ritka magyar kis-aszszony Világos-Váratt, Árpád és Zoltán fejedelmink' ideikben / írta Dugonics András....  . — [1. kiad.] . — Posonyban [Pozsony] ; Kassán [Kassa] : Füskúti Landerer Mihály költségével és betöivel, 1788.
 • Jeles történetek / Mellyeket a' magyar játék-szinre alkalmaztatott Dugonics András . — Pesten [Pest] : Füskúti Ifjabb Landerer Mihály' költségével és bötűivel, 1794-1795. 
 •  A' tudákosságnak harmadik könyve : A' három-szögellések (Trigonometria), mellyet köz-haszonra irt Dugonics Andras, Kegyes Oskola-beli szerzetes pap... . — Másadik meg-bővített kiadás . — Poszonyban [Pozsony] ; Pesten [Pest] : Landerer Mihály (Typ.), 1798 
 • A' tudákosságnak negyedik könyve : A' csúcsos szelések (Sectiones conciae), mellyet köz-haszonra irt Dugonics Andras, Kegyes Oskola-beli szerzetes pap... . — Másadik meg-bővített kiadás . — Pozsonyban [Pozsony] ; Pesten [Pest] : Landerer Mihály (Typ.), 1798
 • Magyar példa beszédek és jeles mondások / öszveszedte és meg világosította Dugonics András királyi oktató . — Szegeden [Szeged] : Grünn Orbán, 1820

Révai Miklós

 • Magyar alagyáknak I. könyve / [Révai Miklós] . — [Nagykároly] : [Károlyi Ny.], [1778].
 • A' mezei gazdaságnak folytatásarúl a' magyar hazának, és ehez kaptsoltatott vidék tartományoknak nemzeti oskolái modjához alkalmasztatott tanuságok . — Budán [Buda] : A' Királyi Akademiának Betűivel, MDCCLXXX [1780].
 • Várasi építésnek eleji . — Budán [Buda] : Királyi Akademiai Betűkkel, 1780.
 • Az ékes írásnak a' nemzeti oskolákra alkalmaztatott eleje . — Budán [Buda] : Kir. Universitás Betűivel, MDCCLXXXI [1781]. 
 • ABC könyvetske, a' nemzeti iskoláknak hasznokra : ABC oder Namenbüchlein, zum Gebrauche der National Schulen in dem Königreiche Hungarn . — Ofen [Buda] : Gedrukt mit Köngl. Universitätsschriften, MDCCLXXXIII [1783]. 
 • A' magyar nyelvnek helyes írása, és ki-mondása-felől kettős tanúság, a' vagy ortográfia a' nemzeti oskolák számára . — Budán [Buda] : A'Királyi Akademiának Betűivel, MDXXLXXXIV [!1784].
 • Révai Miklós elegyes versei, és néhány apróbb köttetlen írásai : Függelékül hozzájok adatnak másoknak is némelyly hozzá íratott darabjaik, végre néhány régiségek is . — Pozsonbann [Pozsony] : Loewe Antal betűivel, 1787.
 • Téli éjtszakák. Vagy is a' téli est időnek unalmait enyhítő beszédek / Faludi Ferentz' maradvány munkája. Holta utánn darab írásaiból közre botsátotta Révai Miklós . — Pozsonbann [Pozsony] : Patzkó Ferenc Ágoston, 1787 
 • Ioannis Nicolai Révai [...] Latina : Edita amicorum hortatu et sumptibus . — Iaurini [Győr] : Typis Iosephi Streibig, 1792.
 • Carmina qvaedam Ioannis Nicolai Révai, [...] accesservnt amicorvm ivdicia recentiora . — Sopronii [Sopron] : Typis Antonii Siess, 1801.
 • Versegi Ferentznek tisztasággal kérkedő tisztátalan magyarsága. Mellyet nyilván való egyenes okokkal tisztán megmutat Révai Miklósnak hív tanítvánnya és igaz jó barátja, Világosvári Miklósfi János . — Pesten [Pest] : Trattner Mátyás (Typ.), 1805 
 • stb.

Piarista vonatkozásokhoz:

Gerencsér István SchP: A magyar felvilágosodás és a kegyes iskolák. - Bp. : Stephaneum, 1943. - P17/6/15

 

 

Tárgyszó
Esemény ideje
Kincseinkből
Be
2023. 01. 15. – 07:35