Nyitvatartás:

Hétfő - péntek: 9-16

Hétvégén: zárva

Kapcsolat

Címünk

1052 Budapest,
Piarista köz 1.

Telefonszám

+36(1) 486-4478

E-mail cím

pkk@piarista.hu

Kincseinkből

A felvilágosodás korának irodalma

Könyvtárunk nagy számban őrzi a felvilágosodás korának magyar irodalmi emlékeit. A piarista rend tagjai maguk is tagjai voltak ennek a szellemi irányzatnak, jelentős művekkel járultak hozzá a magyar irodalom kincsestárához.

Könyvtárunk állományában lévő eredeti művek:

Folyóiratok:

2023. 01. 15. – 07:35

Különgyűjtemények

Piaristica (Piarisztikum gyűjtemény)

  • Szerzői és tartalmi piarisztikumok
  • Piarista iskolai értesítők és évkönyvek
  • Collectanea (Piarista kolligátumok)

Régi nyomtatványok


Collectanea (Kolligátumok)

Egybekötött aprónyomtatványokat tartalmaz a XVII. századtól kezdődően, körülbelül 1000 kötetben. Nagy részük a privigyei, szegedi, pesti és más piarista könyvtárakból számazik, ott kerültek összekötésre. Elősorban üdvözlőverseket, beszédeket, iskolai színjáték-programokat tartalmaznak, köztük néhány kéziratosat is. A kolligátumokhoz tartozik még Éder-Szászy László (1898–1983) 62 kötetnyi „Értekezések” című gyűjteménye, amely elsősorban XX. századi különlenyomatokból és egyéb aprónyomtatványokból áll. – Irodalom: Cesnaková-Michalková, Mileva, Z maďarkých knižníc a archívov, in Slovenská Literatúra 3(1956), 460-467. Holl Béla, Ismeretlen régi magyar iskolai nyomtatványok, in Magyar Könyvszemle 82(1966), 168-175. A színjáték-programokról: Kilián István, A magyarországi piarista iskolai színjátszás forrásai és irodalma 1799-ig / Fontes ludorum scenicorum in gymnasiis collegiisque Scholarum Piarum Hungariae, Bp., 1994 (A magyarországi iskolai színjátszás forrásai és irodalma, 6).

Középkori kódexek (Codices medii aevi)

A gyűjtemény két teljes kötetből és néhány kódextöredékből áll. Irodalmuk:

  1. Biblia (Párizs, XIII. sz.): Madas Edit és Boreczky Anna legújabb kutatásai szerint a nagyon finom pergamenre írt kódex a XIII. század közepén készült, írása ún. littera parisiensis. A kéziratot a prológusok és az egyes bibliai könyvek kezdetén fedőfestékes iniciálék díszítik. A Teremtés könyve kezdetén a francia bibliákra jellemző ún. Genezis-inidiálé áll. A 19. század elején már biztosan Magyarországon volt a kódex. Ekkor köttették be igényesen és egészítették ki Leutner Ignác helytartótanácsi tisztviselővel a hiányzó leveleket. Jelenleg nem rendelkezünk arra vonatkozó adatokkal, hogy mikor került a piarista rendhez.  A kötet korábbi irodalma: Mátrai János, Piarista Múzeum, in Katolikus Szemle, 1943. 2. sz.
  2. Concordantiae caritatis ("Lászlóffy-kódex", 1413): Csaplár Benedek jegyzetei a Concordantiae caritatis kódexről (c1900-1906): MPRKL, Csaplár B. hagyatéka [N 292/3]. Papp László, Ismeretlen XV. századi kódex a Piarista Könyvtárban, in Magyar Könyvszemle, 95(1979), 113-125. Sopko Július, Stredoveké latinské kódexy slovenskej proveniencie v Maďarsku a v Rumunsku / Codices latini medii aevi qui olim in bibliothecis Slovaciae asservabuntur et nunc in Hungaria et Romania asservantur, Martin, 1982 (Stredoveké kódexy slovenskej proveniencie / Codices medii aevi qui olim in bibliothecis Slovaciae asservabuntur, II), 135-136. Boreczky Anna, Imitation und Invention: Beobachtungen zur Entstehungsgeschichte der Illustrationen der Budapester Concordantiae Caritatis-Handschrift, in Acta Historiae Artium Academiae Scientiarum Hungaricae 41(1999/2000), 1-62. Koltai András, A Lászlóffy-kódex újkori tulajdonosairól, in Magyar Könyvszemle 124(2008), 93-110. Bácskai-Horváth Hajnalka: Concordantiae caritatis - "a szeretet művének összhangja", in: Piaristák ma, 5. évf. (2015.) 1. sz. – A munka további kéziratos példányai*:

Ősnyomtatványok (Incunabula)

A gyűjtemény 54 kötetben 69 ősnyomtatványt tartalmaz. Leírásukat lásd:

A kötetek eredetéről, további pontosításokkal, kiegészítésekkel: Klinda Mária, A Piarista Központi Könyvtár ősnyomtatványai, in Fata libelli: A nyolcvanéves Borsa Gedeon köszöntésére írták barátai és tanítványai, szerk. P. Vásárhelyi Judit, Bp., 2003, 117-123. - Az Inc. 12-ben található német daltöredékről: Vizkelety András: Verzeichnis der altdeutschen Handschriften in ungarischen Bibliotheken, II, Wiesebaden, 1973, 113-115, n. 43.

Antikvák (Libri impressi saeculi XVI)

A közel 1000 művet számláló gyűjtemény külön betűrendes cédulakatalógus segítségével használható. 2002-2015 között elkészült újabb, részletes feldolgozásuk, amely jelenleg papír alapon tanulmányozható. Számítógépes feldolgozásuk internetes katalógusunkba folyamatosan zajlik.

Régi Magyar Könyvtár (RMK)

A gyűjtemény az 1711 előtt magyar nyelven, Magyarországon nyomtatott vagy magyar szerzőtől származó műveket tartalmazza. Online katalógusunkban kereshető, továbbá feldolgozásra került a hungaricakatalógusokban (RMK, RMNY) is. A gyűjtemény egyes unikumdarabjairól lásd még:

  • Baranyai Decsi János törökök elleni harcra buzdító éneke (Szeben, 1597): Lukinich Imre, Egy historiás ének töredék a XVI. századból, in Kalazantinum, 4(1898/99), 80-82, 96-98. Uő, Baranyai Decsi János ismeretlen históriás éneke, in Kalazantinum, 5(1899/1900), 4-6. RMKT XVII/1, 86-102, 524-527. Holler László, Baranyai Decsi János törökök elleni harcra buzdító éneke 1597-ből, in MKsz, 117(2001), 101-112.
  • Rákóczi Ferenc ábécéskönyve (Kassa, 1674): Schweighoffer János, II. Rákóczi Ferenc ABC-és könyvecskéje, in Kalazantinum [Kolozsvár], 9(1903/1904), 22-23. Mészáros István, II. Rákóczi Ferenc ábécéskönyve és gyermekkori nevelői, in Magyar Pedagógia, 1976, 76-79. Holl Béla, II. Rákóczi Ferencz ABC-és könyvecskéje, in Libellus alphabeticus cum nonnullis catholicae fidei rudimenta / Abces könyvecske, a keresztyén romai catholica hitnek némely fondamentom kérdésivel, Kassa, 1674; hasonmás kiadás: szerk. B. Balsai Jolán, Sátoraljaújhely–Miskolc, 1991.
  • Báthori Zsófia imádságoskönyve (Nagyszombat, 1711): Holl Béla, Báthory Zsófia imádságos könyve, in Tarnai Andor emlékkönyv, szerk. Kecskeméti Gábor, Bp., 1996, 127-132 (Historia Litteraria, 2).

 

Bibliotheca Bajtaiana

 

Bajtay Antal SchP (1717-1773) piarista tanár, erdélyi püspök főpapi magánkönyvtára. A több mint ezer kötetes muzeális könyvgyűjtemény egyedi bepiilantást enged egy 18. századi főúri származású, tudós, piarista tanár könyvtárába, és ezáltal képet ad az ízléséről, érdeklődési köréről. A kötet jelentős ritkaságokat, különleges köteteket is tartalmaz. Részletesebb bemutatását itt találja.